DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. generała Ludwika Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej

Szkoła Podstawowa im. Generała Ludwika Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. generała Ludwika Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-10-06
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-06

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • pochodzące z różnych źródeł,
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • staramy się ograniczyć do minimum zamieszczanie plików na stronach, a ich zawartość publikować bezpośrednio na stronie www, aby była w pełni dostępna i gwarantująca lepsze odczytywanie przez czytniki ekranu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności.

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Otwinowska.
 • E-mail: gimnazjum.wolakrzysztoporska@op.pl
 • Telefon: 570-414-560

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. generała Ludwika Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej
 • Adres: 97-371 Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 32
 • E-mail: gimnazjum.wolakrzysztoporska@op.pl
 • Telefon: 570 – 414- 570

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej im. generała Ludwika Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej  znajduje się przy ul. Kościuszki 32 w Woli Krzysztoporskiej. Budynek posiada 8 wejść, w tym:
wejście główne i wejście dla uczniów od strony dziedzińca szkoły. Do każdego wejścia prowadzą schody. Przy schodach nie ma podjazdów dla wózków. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek szkoły jest trzykondygnacyjny: parter, I piętro, II piętro. Na parterze i dwóch piętrach znajdują się szerokie korytarze, umożliwiające swobodne przemieszczanie się osobie na wózku.
Na  końcach korytarzy jest klatka schodowa. Budynek nie posiada wind, pochylni, platform.
Przy schodach nie ma barierek przyściennych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

Sekretariat oraz gabinety dyrektora i wicedyrektora znajdują się na parterze.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

W gabinecie dyrektora jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne oraz korytarze przy salach lekcyjnych.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Na parkingu szkolnym są  wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na mocy przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu wraz z psem przewodnikiem lub asystentem do szkoły.

Szkoła  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.