RODO

Administratorem danych osobowych w Szkole Podstawowej im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej jest Anna Otwinowska
anna_otwinowska@onet.pl

Piotr Pryliński – Inspektor Ochrony Danych

INFORMATOR RODO https://spwolak.pl/wp-content/uploads/2020/04/INFORMATOR_RODO.pdf

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), (RODO) Administrator Danych przekazuje następującą informuję, iż:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej, reprezentowana przez Dyrektora – mgr Annę Otwinowską , siedziba: Wola Krzysztoporska ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska, tel. 570414560.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej: Inspektor Danych Osobowych Szkoła Podstawowa im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej ul. Kościuszki 32 – Anna Otwinowska anna_otwinowska@onet.pl
3. Dane osobowe uczniów (rodziców/opiekunów prawnych), nauczycieli i pozostałych pracowników oraz innych osób współpracujących przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego wynikającego z Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198, z późn. zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ich podanie jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie realizacji obowiązku prawnego przez Administratora danych.
4. Odbiorcą danych osobowych będą: Urząd Gminy Wola Krzysztoporska, Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim, Okręgowa Komisja Egzaminacyjnej w Łodzi, Ministerstwo Edukacji Narodowej.
5. Dane osobowe uczniów (rodziców/opiekunów prawnych), nauczycieli i pozostałych pracowników oraz innych osób współpracujących mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej), a przekazanie danych jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną.
6. Dane osobowe uczniów (rodziców/opiekunów prawnych) będą przechowywane do zakończenia okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania w szkole (art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe), a dane pozostałych osób do zakończenia obowiązku prawnego, na podstawie którego są przetwarzane.
7. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Dane osobowe są przetwarzane w celu spełnienia obowiązków prawnych, realizacji umów i udzielonych zgód.
10. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione
na podstawie przepisów prawa.
11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów,
w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
12. Klienci szkoły mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
13. Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
14. Klienci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
15. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego. Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie podjęcia czynności urzędowych lub zawarcia umowy.
16. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.
17. Zgodnie z obowiązującym prawem Szkoła Podstawowa im gen. Ludwika Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie
i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na szkolnych uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka.

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY
KLAUZULA INFORMACYJNA ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH

Monitoring wizyjny Szkoły Podstawowej im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych zawartych w zbiorze „Monitoring wizyjny” jest Szkoła Podstawowa w im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej, reprezentowana przez Dyrektora – mgr Annę Otwinowską , siedziba: Wola Krzysztoporska ul. Kościuszki 32; 97-371 Wola Krzysztoporska, tel. 570414560
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej: Inspektor Danych Osobowych Szkoła Podstawowa im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej ul. Kościuszki 32 97-371 Wola Krzysztoporska – Anna Otwinowska anna_otwinowska@onet.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia Szkoły Podstawowej im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej
4. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: boisko szkolne, parking szkolny, teren wokół szkoły.
5. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).
6. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. Dane osobowe z monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.
9. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.