HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

  • Do 13 lipca 2022 r. (do godz.15:00) – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje (oryginał ALBO kopia poświadczenia za zgodność z oryginałem, ALBO skan/zdjęcie za pomocą środków komunikacji elektronicznej).
  • 22 lipca 2022 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.
  • Od 21 lipca 2022 r. – (do godz. 15:00) – potwierdzenie woli przyjęcia do danej szkoły przez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeśli oryginały nie zostały złożone wcześniej)

Może Ci się również spodoba