AKTUALNOŚCI

WAŻNE

Informujemy, że zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane
dnia 3 sierpnia 2020 r.
w godz. 9.00 – 12.00  w sekretariacie szkoły.

Należy je dostarczyć do szkoły ponadpodstawowej
w terminie do 4 sierpnia 2020 r.
Prosimy o przybycie do szkoły w maseczkach
i zachowanie bezpiecznej odległości.

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych – to główne kwestie ujęte w projekcie harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego terminu tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne (do 31 lipca).

Terminy składania wniosków i dokumentów do szkół ponadpodstawowych.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r., z wyjątkiem:

  • szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej,
  • oddziału dwujęzycznego,
  • oddziału międzynarodowego,
  • oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej,
  • oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji,

oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane będą do dnia poprzedzającego przeprowadzenie w I terminie, odpowiednio sprawdzianu kompetencji kierunkowych, predyspozycji językowych, kompetencji językowych i prób sprawności fizycznej, o których mowa w pkt. 3-5 harmonogramu. Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

Termin składania świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu
Do 4 sierpnia 2020 r.
 należy złożyć uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (może być także wersja elektroniczna)

Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
12 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone
 listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół.

Termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
19 sierpnia 2020 r.
 zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół.

UWAGA! W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty listy z wynikami postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być publikowane na stronach internetowych szkół.

Dodatkowe terminy składania dokumentów

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły, muszą doręczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zrobili tego w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w terminie do 4 sierpnia br.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Bez rekrutacji uzupełniającej

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego. Jest to podyktowane brakiem możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu ustawowego tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne (art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki (art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Drodzy ósmoklasiści i drodzy rodzice ósmoklasistów!

Pomimo obecnej sytuacji, już teraz należy podejmować pierwsze „ przymiarki decyzyjne”, związane z wyborem kierunku dalszego kształcenia i przyszłej szkoły ponadpodstawowej. Na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi doczekaliśmy się wreszcie opublikowania: „INFORMATORA, rok szkolny 2020/2021 – OFERTY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO”. Dokument liczy 183 strony. Nas najbardziej będą interesować strony dotyczące:

  1. Powiatu grodzkiego Piotrków Trybunalski ( str. 71 – 80),
  2. Powiatu bełchatowskiego ( str. 80 – 89),
  3. Powiatu piotrkowskiego ( str. 98 – 104).

Postaramy się udostępnić wam te strony w ikonie: INFORMATOR DLA ÓSMOKLASISTÓW.

Na obecną chwilę, zasady rekrutacji ( przeliczanie punktów) nie zmieniły się. Zmienią się, rzecz jasna, terminy składania wniosków. Przypominam, że kryteria dotychczasowej rekrutacji znajdziecie na stronie szkoły „ pedagog szkolny”. Pozdrawiam! M. Dróżdż.

Informacje o bieżącym funkcjonowaniu Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Osobom zainteresowanym funkcjonowaniem publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych w Piotrkowie Trybunalskim w okresie kwarantanny narodowej, przesyłam informacje pozyskane drogą telefoniczną z tymi poradniami (innych, pomimo moich „ zawziętych” starań nie znalazłam w Internecie ). No cóż! Zagadnienie pozostawiam bez komentarza.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim ( tel. 44 646 53 16 ), ul. Dmowskiego 47, 97 – 300 Piotrków Trybunalski, przyjmuje wnioski wyłącznie drogą pocztową. Na czas kwarantanny zawieszone zostały do Świąt Wielkanocnych badania diagnostyczne uczniów oraz terapie prowadzone w poradni. Zostaną one wznowione w terminie ( ? ) – być może po świętach. Pomimo tych utrudnień, wnioski należy składać, ze względu na rosnącą kolejkę oczekujących. Pracownicy poradni zapewniają, że poczta działa sprawnie i codziennie otrzymują przesyłki listowne, które rejestrują na bieżąco. W przypadku interwencji kryzysowych ( traumy, depresja ), poradnia udziela indywidualnego wsparcia poprzez rozmowę telefoniczną z osobą wymagającą pomocy.

Należy pamiętać, że w przypadku uczniów naszej gminy ww. poradnia zajmuje się orzecznictwem do kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, wydawaniem opinii o potrzebie wczesnego wspomagania, odroczenia obowiązku szkolnego, potrzeby zindywidualizowanej ścieżki kształcenia wyłącznie w stosunku do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z uwagi na: autyzm , uszkodzenia wzroku, uszkodzenia słuchu. Orzecznictwo i diagnoza w zakresie innych niepełnosprawności rozpatrywane są przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim ( tel. 44 742 78 40 ), ul. Sienkiewicza 16 A, 97 – 300 Piotrków Trybunalski, , przyjmuje wnioski drogą pocztową lub można je wrzucać do skrzynki, znajdującej na parterze budynku. Podobnie jak w poprzedniej, tak i w tej na czas kwarantanny zawieszone zostały do Świąt Wielkanocnych badania diagnostyczne uczniów, porady, doradztwo zawodowe oraz terapie prowadzone w poradni. Zostaną one wznowione w terminie ( ? ) – być może po świętach. Pomimo tych utrudnień, wnioski należy składać, ze względu na rosnącą kolejkę oczekujących.

Należy pamiętać, że ww. poradnia zajmuje się orzecznictwem do kształcenia specjalnego; indywidualnego nauczania; wydawaniem opinii o potrzebie wczesnego wspomagania; odroczenia obowiązku szkolnego; potrzeby zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; rozpoznania dysleksji rozwojowej; oceny dojrzałości szkolnej; oceny przyczyn trudności w naucew stosunku do dzieci i młodzieży pełnosprawnej i niepełnosprawnej z uwagi na: niepełnosprawność intelektualną, niepełnosprawność ruchową ( w tym afazją ), niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem, z zaburzeniami zachowania.

 Obie poradnie mogą wydać orzeczenie o niepełnosprawności sprzężonej ( w jej przypadku dziecko musi być obciążone dwiema niepełnosprawnościami ). JEDNAK obowiązek orzecznictwa w przypadku autyzmu, zaburzeń słuchu lub wzroku przejmuje pierwsza.

Pomoc w postaci nauczyciela wspomagającego ( współorganizującego proces nauki ) przysługuje uczniom z aktualnym orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej o niepełnosprawności w postaci autyzmu ( w tym Zespołem Aspergera ) lub niepełnosprawności sprzężonych. Reguluje to Rozporządzenie MEN z dnia 09. 08. 2017 r. „ W sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym”.

Uwaga drodzy rodzice! Zdając sobie sprawę z Waszych obaw, informuję o możliwości osobistej konsultacji indywidualnej z pedagogiem szkolnym, które odbywać się będą w dniach 30.03. 2020 r. –  02. 04. 2020 r. w szkole, w pokoju nauczycielskim w godzinach 10.00 – 12. 00. Informuję, że w przypadku ww. kontaktów zostaną zachowane zasady bezpieczeństwa rekomendowane społecznie. Jeżeli Państwo chorujecie lub obawiacie się zakażenia, udostępniam swoją pocztę marzanna-drozd@wp.pl. Prywatnego numeru telefonu nie podaję, ponieważ nie odbieram telefonów, których nie znam.