AKTUALNOŚCI

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLASY PIERWSZEJ

DRODZY RODZICE PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY DO POBRANIA DRUKI
DLA RODZICÓW CHCĄCYCH ZGŁOSIĆ DZIECKO
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO LUB/I DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
uprzejmie informuję, że Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. 

Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej MEiN

 
Z wyrazami szacunku
Anna Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki 


Załączniki: Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021-2022
Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021-2022 – komunikat MEiN

I w tym roku Szkoła Podstawowa w Woli Krzysztoporskiej włącza się w obchody Dni Bezpieczeństwa w Internecie. W dobie pandemii nauczanie dzieci odbywa się w formie nauki zdalnej, realizowanych pod kontrolą rodziców lub nie. Istotne jest jak Państwa dzieci spędzają czas wolny po lekcjach –  nawet tych zdalnych.
Przed laptopem, czy z telefonem w ręku, same?„. Rodzicu! Zadbaj o mózg swojego dziecka! Obejrzyj!

Realizować będziemy również program
Loguj się z głową”

„Młodzi ludzie, którzy korzystają z Internetu, są narażeni na różnorodne niebezpieczeństwa. Aby przeciwdziałać tym zagrożeniom, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zainicjowały program profilaktyki „Loguj się z głową”.
Jego celem jest dostarczenie wiedzy, a także kształtowanie postaw, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych oraz chronią dzieci
i młodzież przed e-uzależnieniami.”

Wymagania na egzaminach ósmoklasisty
i maturalnym – rozporządzenie podpisane

Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminach: ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r., zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego – to główne kwestie, które zawiera rozporządzenie podpisane dziś, 16 grudnia br., przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

Granatowa grafika z tekstem: "Zmiany na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r."

Wymagania egzaminacyjne

W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Wyniki konsultacji projektu wymagań egzaminacyjnych

Przygotowane przez zespoły ekspertów wymagania egzaminacyjne zostały przekazane do publicznych konsultacji. Każdy zainteresowany mógł przesłać swoje opinie do MEN. Otrzymaliśmy ich prawie 2,5 tys. (2 487). To opinie zarówno od nauczycieli, uczniów, nauczycieli akademickich, jednostek naukowych, jak i stowarzyszeń.

Po analizie przesłanych do nas opinii, zespoły merytoryczne wprowadziły kolejne zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych. Wśród przykładowych zmian można wymienić:  

w przypadku egzaminu ósmoklasisty:

 1. z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono Tędy i owędy Melchiora Wańkowicza,
 2. z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych),
 3. z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną;

Arkusze egzaminacyjne

Do 31 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi na swojej stronie internetowej (www.cke.gov.pl) aneksy do informatorów. Jednak już dziś CKE przekazała informacje dotyczące najważniejszych zmian w formule arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów na egzaminach w 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

Język polski

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
  część 2: wypracowanie – 20 pkt.
 • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • Czas trwania: 100 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Inne zmiany na egzaminach

Określone zostały również zasady przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przez osoby kształcące się w szkołach wchodzących w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • załącznik nr 1 zawierający wymagania egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty obowiązujące w 2021 r.,
 • załącznik nr 2 zawierający wymagania egzaminacyjne na egzamin maturalny obowiązujące w 2021 r.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. 27 listopada br. Minister Edukacji i Nauki podpisał stosowne rozporządzenie w tej sprawie.

Przyjęte rozwiązanie dotyczące tegorocznych ferii, zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów, ma na celu istotnie zmniejszenie mobilności uczniów i ich rodzin w następnych kilkunastu tygodniach. To działanie, dzięki któremu będzie można znacząco wpłynąć na rozprzestrzenianie się COVID -19.

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. – poza pewnymi wyjątkami. Już od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić zajęcia sportowe w szkołach sportowych oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

Granatowa grafika z ikoną ucznia przy komputerze. Obok tekst: "Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r."

Przywracamy zajęcia sportowe wynikające z programu szkolenia

Od 30 listopada 2020 r. zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia mogą być prowadzone w szkole z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.

Dotyczy to zajęć prowadzonych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych sportowych
i mistrzostwa sportowego, oddziałach sportowych i oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej. W materiale zebraliśmy wskazówki dotyczące planowania
i organizacji czasu spędzanego z dzieckiem w domu oraz odnośniki do materiałów, które mogą być wykorzystywane do nauki na odległość. W poradniku przedstawiliśmy także praktyczne porady na temat wczesnego wspomagania rozwoju realizowanego w warunkach domowych. Z publikacji mogą korzystać rodzice oraz nauczyciele uczniów z klas I-III szkoły podstawowej. Zachęcam Państwa do zapoznania się z poradnikiem oraz proszę o przekazanie go nauczycielom i rodzicom. 
Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN 

Załączniki:

 1. Poradnik dla szkół klasy I-III – wersja pdf
 2. Poradnik dla szkół klasy I-III – wersja word

DRODZY UCZNIOWIE KLAS IV-VIII!

Informuję, że na stronie internetowej naszej szkoły zostały umieszczone linki do aplikacji TEAMS oraz przewodnik po Office 365. Proszę zapoznać się z nimi. Wychowawcy prześlą na Wasze maile nazwę użytkownika oraz hasło do logowania. Będę łączyła się z poszczególnymi klasami poprzez Skype’a i instruowała jak się zalogować. Dodatkową instrukcję zamieszczam również poniżej. Proszę o wcześniejsze pobranie aplikacji TEAMS. W razie pytań, trudności proszę o kontakt ze mną.

Nauczyciel informatyki

Teams do pobrania: 

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

                                   Szanowni Rodzice

            Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 26 października uczniowie klas  IV-VIII przechodzą na naukę zdalną. Oddziały przedszkolne i klasy I-III będą funkcjonowały bez zmian.

            W poniedziałek (26 października) uczniowie klas IV-VIII pracują samodzielnie według zamieszczonych przez nauczycieli na stronie internetowej wskazówek. Od wtorku większość lekcji będzie prowadzona na Skype. Harmonogram przekażą uczniom wychowawcy.

            Nie będą prowadzone koła zainteresowań, zajęcia chóru, SKS-u.

            Zajęcia rewalidacyjne i w ramach zindywidualizowanej ścieżki będą odbywały się, za zgodą rodziców, na terenie szkoły.

            Dzieci uczęszczające do szkoły będą dowożone autobusami.

            Nowe informacje będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły bądź przekazywane przez wychowawców.

Dyrektor szkoły

Anna Otwinowska

Czas trwania jednostki lekcyjnej w nauczaniu stacjonarnym wynosi 45 minut,
a w trybie zdalnym 35 minut, według harmonogramu:

Numer godziny
lekcyjnej
Czas trwania
lekcji
18.00 -8.35
28.55 – 9.30
3   9.50 –  10.25
4 10.45 – 11.20
511.45 – 12.20
6 12.40 -13.15
7 13.35 -14.10
814.30 -15.05

KOMUNIKAT MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Harmonogram spotkań z wychowawcami.

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

KLAUZULA INFORMACYJNA