PEDAGOG SZKOLNY

Pedagog Szkoły Podstawowej
w Woli Krzysztoporskiej
Marzanna Dróżdż
zaprasza uczniów, rodziców
i nauczycieli w godzinach:

 • PONIEDZIAŁKI 8.35 – 10.40
  oraz 11.40 – 13.35
 • WTORKI 8.00 – 13.00
 • ŚRODY 8.00 – 9.40 oraz 10.40 – 14.00
 • CZWARTKI 8.35 – 12.35
 • PIĄTKI 8.35 – 10.40 oraz 11.40 – 13.35

Wskazane jest wcześniejsze, telefoniczne umówienie
terminu spotkania.
Tel. szkoły: 570414560, SMS: 500133142.

REKRUTACJA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ – INFORMACJA!

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpoczyna się 17 maja 2021 r.

Poniżej zamieszczamy linki ze szczegółowym terminarzem rekrutacji oraz do bezpłatnego webinarium, które odbędzie się 13 maja o godz. 17.00:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

https://lodzkie.edu.com.pl/

https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

DRODZY ÓSMOKLASIŚCI!

Te kalkulatory oznaczają jedno –  szacowanie własnych osiągnięć w nauce pod kątem wyboru przyszłej, wymarzonej szkoły ponadpodstawowej. Pamiętajcie, że swoje prawdopodobne wyniki rekrutacyjne zawsze możecie sprawdzić w Internecie, wpisując w przeglądarkę hasło:
„Mój kalkulator punków – szkoły ponadpodstawowe 2021/2022”.
Poniżej przesyłam zasady przeliczania punktów.

Pozdrawiam. Pedagog szkolny

Jak przeliczamy punkty za świadectwo i wynik egzaminu ósmoklasisty?

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół,  placówek i centrów.

 1. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

 · Wynik przedstawiony w procentach z:  języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35.

Wyniki maksymalne z języka polskiego i matematyki: 35 i 35 punktów – łącznie 70 punktów.

· Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3. Wynik maksymalny 30 punktów.

Maksymalna liczba punktów z egzaminu – 100.

 1. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły ponadpodstawowej wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  1. celujący –18 punktów;
  1. bardzo dobry –17 punktów;
  1. dobry –14 punktów;
  1. dostateczny –8 punktów;
  1. dopuszczający –2 punkty.

 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów

 1. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

· Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów;

b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 punktów;

c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –5 punktów.

· Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów;

 b) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty;

c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty.

· Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów;

b) dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów;

c) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

 d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów;

e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty.

· Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim
lub wojewódzkim:

a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

b) dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

c) dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty.

· Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – 4 punkty;

b) krajowym – 3 punkty;

c) wojewódzkim – 2 punkty;

d) powiatowym – 1 punkt.

LINK DO TERMINARZA REKRUTACJI: https://spwolak.pl/?p=5221

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

 20 kwietnia 2020 r. Samorząd Województwa Łódzkiego uruchomił Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (RITZ). Infolinia stanowi wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych, które narastają wśród wielu młodych osób w okresie pandemii. Telefon (726 611 611) i czat (prowadzony w aplikacji Snapchat i Messenger – pogadajmytutaj) obsługiwane są przez
7 specjalistów – pedagogów, psychologów, interwentów kryzysowych i terapeutów, posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Z RITZ mogą korzystać dzieci i młodzież
z województwa łódzkiego oraz ich rodzice i opiekunowie. Interwencje prowadzone są w takich sytuacjach jak: obniżenie nastroju, stres, kryzysy emocjonalne, nagromadzenie negatywnych myśli czy konflikty, a także związanych bezpośrednio z zagrożeniem zdrowia lub życia: myśli i plany samobójcze, zachowania autoagresywne, autodestrukcyjne, ryzykowne (związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych) oraz wystąpienie przemocy w rodzinie.

Infolinia jest dostępna 7 dni w tygodniu.

Telefon czynny jest w godzinach 15.00 – 18. 00, czat w godzinach 18. 00 – 21. 00. Jest możliwość kontaktu opartego na pisaniu wiadomości (Snapczat i Messenger).

Szanowni Państwo, rodzice uczniów klas ósmych i tegoroczni ósmoklasiści.

Specjalnie dla Was publikuję:

Informacje o formach i warunkach dostosowania egzaminu ósmoklasisty
w roku szkolnym 2020/2021.

Na wstępie informuję i pocieszam, że dokumentacja z diagnozy psychologiczno
– pedagogicznej państwa dzieci jest dobrze zabezpieczona, począwszy od oddziału przedszkolnego, jeśli była dostarczana do szkoły (bo takiego obowiązku, w świetle prawa, rodzice nie mają). Przyznam jednak, że zdarzają się sytuacje, gdy opinie z badań w poradniach psychologiczno – pedagogicznych są udostępniane szkole dopiero po upływie kilku lat. Najczęściej w roku, w którym przeprowadzany jest egzamin lub przed egzaminem (takie zaniedbanie nie służy dobru dziecka). Jeżeli diagnoza dolegliwości nastąpiła w klasie IV – VII i w klasie VIII do 15 .10. 2020 r., to wiedzcie Państwo, że dziecko przystąpi do egzaminu w formie i warunkach dostosowanych do jego potrzeb. Opinie i orzeczenia wydane po 15. 10. 2020 r. przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz specjalistyczne poradnie opieki medycznej mogą lecz nie muszą być uwzględnione przez dyrektora szkoły (określa to: „ Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dn. 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021”).

W tym miejscu proponuję wyjaśnienie pojęć związanych z egzaminem ósmoklasistów.

 1. Dostosowanie form egzaminu ósmoklasisty polega na przygtowaniu odrębnego arkusza, dostosowanego do jego możliwości psychofizycznych
  i zdrowotnych, np.: powiększony druk tekstu dla ucznia słabowidzącego.
 2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu polega na zapewnieniu: wydłużenia czasu pracy, ustaleniu innych kryteriów oceny zadań otwartych, zapewnieniu dostępu do sprzętu specjalistycznego, zapewnienia najkorzystniejszego miejsca na sali ze względu na dysfunkcję, zapewnienie obecności specjalisty z zakresu niepełnosprawności ucznia.

Teraz do rzeczy.

Uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia) przysługuję dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu w postaci: zapewnienia osobnej sali, wynikającej
z wydłużonego czasu pracy z arkuszem egzaminacyjnym – w przypadku języka polskiego do 180 min. (o 60 min. ), matematyki do 150 min. (o 50 min. ), języka obcego nowożytnego do 135 min. (o 45 min.); możliwości zaznaczania odpowiedzi do pytań zamkniętych bez konieczności przenoszenia ich na kartę odpowiedzi, zastosowania szczegółowych zasad oceniania rozwiązań otwartych z języka polskiego, matematyki oraz języka nowożytnego, uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się; płyty CD dostosowanej do dysfunkcji. Natomiast arkusz egzaminacyjny jest standardowy ( symbol 0100 ).

Uczniom z niepełnosprawnością przysługuje dostosowanie formy i warunków przeprowadzania egzaminu w postaci dostosowanego arkusza egzaminacyjnego, nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (tj. zaznaczanie odpowiedzi
do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych), zapewnienia osobnej sali oraz płyty CD dostosowanej do dysfunkcji, zapewnienia obecności specjalisty z zakresu niepełnosprawności o ile jest on konieczny do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem.

Uczniom z chorobami przewlekłymi przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu w postaci, wydłużenia czasu pracy z arkuszem egzaminacyjnym, zapewnienia osobnej sali egzaminacyjnej, korzystanie z leków lub sprzętu medycznego – koniecznych ze względu na chorobę, uczniowie wypełniają arkusz standardowy (symbol 0 100).

POZDRAWIA PEDAGOG SZKOLNY

Marzanna Dróżdż

W okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto – w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii – powstała poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. Rozpocznie ona swoją działalność 1 stycznia 2021 r.

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście” powstała w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Portal wspiera współpracę międzysektorową w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Poza indywidualnym spotkaniem umożliwia specjalistom wspólną grupową konsultację dotyczącej podopiecznego.

Do korzystania z poradni on-line zachęcamy w szczególności:

 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • placówki doskonalenia nauczycieli,
 • instytucje wspierania rodziny, pomocy społecznej,
 • instytucje ochrony zdrowia, Centra Zdrowia Psychicznego,
 • instytucje wymiaru sprawiedliwości,
 • inne podmioty publiczne i niepubliczne w zależności od potrzeb.

Formuła on-line zapewnia specjalistom uproszczoną ścieżkę spotkań i konsultacji, co ułatwia wymianę wiedzy i doświadczeń specjalistów z różnych regionów Polski.

Osoby potrzebujące pomocy, korzystając z wyszukiwarki w postaci interaktywnej mapy Polski, mogą znaleźć odpowiedniego dla siebie specjalistę i zarezerwować termin spotkania. Ponadto poradnia posiada bazę wiedzy, w której są zamieszczone artykuły, prezentacje, informacje i scenariusze zajęć. Będzie ona aktualizowana.

Aby zarejestrować się na portalu poradni on-line należy wejść na stronę „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. W zakładce „zarejestruj się” należy wybrać opcję „Instytucja”, a następnie założyć profil, podając swoje dane, krótką informację o profilu działalności oraz kadrze merytorycznej.

Więcej informacji na temat Poradni Psychologicznej online  

Bezpłatna infolinia 800 080 222

Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać wsparcie, dzwoniąc na bezpłatna, całodobową infolinię 800 080 222. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

„By powstał dom trzeba wiele troski.
Nie pozwól mu się rozsypać!”

Pod takim hasłem prowadzona jest Ogólnopolska Kampania Społeczna, której celem jest podniesienie naszej świadomości i uwrażliwienie na zjawisko przemocy w rodzinie na co dzień oraz w okresie pandemii COVID – 19. Zachęcam Was, Waszych rodziców, siostry, braci, pozostałych domowników do obejrzenia, krótkich ale bardzo ważnych filmów, które zamieszczam poniżej. Niech czas nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia będzie czasem refleksji na temat istoty więzi rodzinnej i serdeczności we wzajemnych relacjach domowników. Życzę Wam Wszystkim i własnej rodzinie trwania we wzajemnej miłości pomimo trudnego okresu, przede wszystkim pielęgnowania chwil, w których jesteśmy razem.

Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas I-III https://we.tl/t-ayw24XRPkz
Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas IV-VIII https://we.tl/t-ysmBYzXCRo

Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, że z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka,
w odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży, został uruchomiony całodobowy
Dziecięcy Telefon Zaufania  800 12 12 12 oraz dedykowany młodym ludziom czat internetowy. Oba kanały komunikacji udzielają młodym osobom w kryzysie wsparcia
i pomocy psychologicznej.

Drodzy uczniowie! Jak się dzieje źle to trzeba dzielnie i wytrwale szukać pomocy dla Siebie lub Swoich rówieśników. Nie jesteście sami! Czasem wykonanie telefonu, rozmowa z psychologiem może wiele pomóc w pokonaniu smutków, problemów oraz w odzyskaniu radości.
800 12 12 12

              Jaką szkołę ponadpodstawową wybrać? Kim chcę zostać w przyszłości?

Kiedy będę pewny, że ta szkoła jest dla mnie właściwa?

Kto może mi  pomóc przy podejmowaniu decyzji w wyborze kierunku dalszego kształcenia?

Pedagog szkoły – Marzanna Dróżdż radzi :

 1. Czynnie uczestnicz w zajęciach doradztwa zawodowego, prowadzonych na terenie szkoły,
 2. W razie potrzeby zgłaszaj chęć uczestnictwa w badaniach z zakresu orientacji zawodowej, prowadzonych przez doradcę zawodowego przy Powiatowej Poradni Psychologiczno
  – Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim, numer tel. 44 732 78 40,
 3. Skorzystaj z oferty Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, oddział w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wojska Polskiego 2, numer telefonu 44 649 60 87 , adres e-mail: cizpt@wup.lodz.pl

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

Drodzy uczniowie!

 1. Upewnijcie się, że posiadacie zainstalowany jeden program antywirusowy, wyposażony w zaporę ogniową oraz antymalwere, które ochroni twój komputer, przed wirusami, niebezpiecznymi atakami z sieci oraz złośliwym oprogramowaniem,
 2. Nigdy nie nawiązujcie połączenia z siecią z tzw. darmowych „hot-spotów”.  Nigdy nie wiesz , czy w  tej sieci nie czai się osoba, gotowa przejąć Twoje dane,
 3. Nie wchodzimy w sieci na strony podejrzane, nieznane, nieszyfrowane,
 4. Nie otwieramy podejrzanych załączników oraz maili z nieznanych źródeł
  i nieznajomych osób. Nigdy nie wiesz, czy nie zostaniesz przeniesiony na szpiegującą stronę lub nie padniesz ofiara ataku,
 5. Nie rozmawiamy z obcymi. Tak jak w życiu, tak i w sieci, nie rozmawiamy z obcymi osobami na komunikatorach społecznych,
 6. Pamiętajcie zabezpieczać swój komputer hasłem systemowym – w razie włamania sieciowego na komputer , hakerowi zajmie więcej czasu dostanie się do systemu,
 7. Jeżeli zakładacie konta w Intrenecie, pamiętajcie o przestrzeganiu zasady bezpieczeństwa haseł – pamiętacie aby wasze hasło miało minimum 8 znaków, w  tym cyfry, duże litery oraz znaki specjalne,
 8. Nigdy nie zapisujcie haseł do swoich kont w sieci na kartce . Starajcie się przechowywać je w głowie lub tylko w wam wiadomym miejscu,
 9. Nie instalujcie  oprogramowania z nieznanych źródeł i nie pobierajcie go z innych niż oryginalne strony www,
 10. Pamiętajcie o najważniejszej zasadzie – że największym zagrożeniem przy komputerze – jest człowiek . To znana zasada informatyków. Pamiętaj ze większość hakerów zanim dokona cyberataku  spróbuje wyłudzić twoje dane za pomocą zwykłych technik inżynierii społecznej, które mają na celu zmanipulowanie cię ( podszywanie się pod zaufaną osobę lub bycie wyjątkowo miłym i uprzejmym w prowadzonej rozmowie).

Bądźcie ostrożni i przezorni. Pozdrawiam Was.